Poravnalni svet

Združenje bank Slovenije-GIZ

Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana

Način dela poravnalnega sveta določajo Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije.

Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS(www.zbs-giz.si), po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.

Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na leasingodajalca (kreditodajalca) in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki za reševanje pritožb, lahko potrošnik vloži pobudo za začetek postopka zoper odločitev leasingodajalca (kreditodajalca) pred PORAVNALNIM SVETOM, ki je pristojen za postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Pritožba na PORAVNALNI SVET mora biti pisna in skladna s pravili PORAVNALNEGA SVETA; med drugim mora vsebovati popolni zahtevek in vsa dejstva ter dokaze za potrditev dejstev, ki jih potrošnik navaja.

Pisna pobuda za začetek postopka pri PORAVNALNEM SVETU mora vsebovati: osebno ime; naslov prebivališča; elektronski naslov; podatke o leasingodajalcu (kreditojemalcu); dokazila, da je predhodno vložil pritožbo pri leasingodajalcu (kreditojemalcu), in morebiten odgovor leasingodajalca (kreditojemalca); izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS; dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami leasingodajalca (kreditojemalca) ter predloge dokazov, na katere opira pobudo.

Postopek z reklamacijo in pritožbo pri leasingodajalcu (kreditodajalcu) obsega:
  • Leasingojemalec (kreditojemalec) vloži reklamacijo na sedežu družbe oziroma v poslovni enoti leasingodajalca (kreditodajalca), ki je storitev opravila, ko meni, da leasingodajalec (kreditodajalec) storitve ni opravil pravilno. Leasingodajalec (kreditodajalec) najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe leasingojemalcu (kreditojemalcu) poda pisni odgovor (bodisi, da je odpravil napako oz. pojasni, zakaj ni ravnal po navedbah/zahtevah stranke.
  • Leasingojemalec (kreditojemalec) lahko vloži pritožbo s priporočeno pošiljko v roku 8 dni od prejema dopisa, če se ne strinja z odgovorom leasingodajalca (kreditodajalca) o reklamaciji.
  • Postopek reševanja pritožbe pri leasingodajalcu (kreditodajalcu) obsega: sprejem, obravnavo in odločanje o pritožbi ter posredovanje odgovora leasingojemalcu (kreditojemalcu), ki se je pritožil (najkasneje v roku 8 dni od prejema pritožbe).