Slovarček

A
Anuiteta

Znesek, s katerim v enakih časovnih presledkih odplačamo posojilo. Višina obveznosti je odvisna od višine neodplačanega posojila, števila obrokov in obrestne mere.

D
Direktna bremenitev

Uporablja se za mesečna plačila dolžnika upniku, pri čemer dolžnik pooblasti svojo banko, da ta mesečno bremeni njegov račun na določen dan v mesecu in dolgovani znesek nakaže upniku.

E
EOM, efektivna obrestna mera

Obrestna mera, pri kateri se upoštevajo tudi vsi stroški, povezani z odobritvijo posojila.

Euribor

Euro Interbank Offered Rate je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj monetarne unije pripravjene dati depozit drugi prvovrstni banki za določeno obdobje.

G
Glavnica

Znesek, ki ga dolžnik dolguje upniku. Praviloma se vračilu glavnice prištejejo še obresti.

I
Interkalarne obresti

Obresti za čas porabe posojila. Obračunamo jih za obdobje od nakazila dobavitelju do zapadlosti vašega prvega obroka.

P
Porok

Oseba, ki se je obvezala plačati dolg, če oseba, ki je kredit najela, dolga ne poplača.

Plačilna sposobnost

Sposobnost kreditojemalca posojila, da bo vrnil kredit z vsemi pripadajočimi obrestmi. Višina se ugotavlja glede na višino prihodkov kreditojemalca.

R
Ročnost

Doba odplačevanja posojila oziroma vezave sredstev.

S
Swift

Koda, ki pomeni identifikacijsko oznako banke v mednarodnem plačilnem sistemu.

V
Vinkulacijsko potrdilo

Pisna obveznost zavarovalnice, da bo v zavarovalnem primeru pred izplačilom ustrezne odškodnine o tem obvestila osebo, v korist katere je zavarovanje vinkulirano (npr. kreditodajalca).